Reseunderstöd till skolor

Föreningen för Skogskultur beviljar reseunderstöd till svenskspråkiga låg- och högstadieskolor. Stödet är avsett för resekostnader som uppstår i samband med utfärder eller studiebesök med skogsbruk som tema.

Ansökan bör inlämnas 14 dagar före utfärden med blanketten nedan. Stödsumman är i medeltal 200 euro, men stödet kan variera beroende på klassens storlek. En skola som ansökt om stöd får skriftlig bekräftelse om ansökningens godkännande eller förkastande. Efter utfärden, fyll i redovisningsblanketten nedan. Stödet utbetalas mot insänd redovisningsblankett och kopia av räkning.

I ansökan bör ingå ett program för utfärden. För att ansökan ska beviljas bör programmet vara skogligt relevant, det vill säga kopplat till skog, skogsbruk eller användning av trä. En skogsfackman bör medverka eller delta i planeringen av utfärden. Med skogsfackman avses en person med skoglig utbildning. Han/hon kan vara yrkesverksam eller pensionerad. Andra personer kan godkännas i vissa fall, om de till exempel gått någon skoglig tilläggsutbildning eller annars kan anses vara väl insatta i skogsfrågor. Utfärder med program av enbart biologilärare, naturskoleledare eller skogsmulleledare understöds tyvärr inte, trots att det program som dylika personer arrangerar är mycket bra och på alla sätt rekommenderas.

Samma klass kan inte få stöd två gånger under samma läsår.

Ansökningsblankett

Redovisningsblankett