Tidningens bakgrund och uppgift

Tidningen Skogsbruket ges ut av Föreningen för Skogskultur r.f. Föreningen har som uppgift är att allsidigt främja skogsbruket främst inom landets svenskspråkiga områden. Tidningen har utkommit sedan 1931.

Skogsbruket är landets enda svenskspråkiga facktidning för privatskogsbruket. Därför har den en viktig uppgift att fylla som informationsorgan för de svenskspråkiga skogsägarna och fackmännen på området.

Tidningen har som uppgift att bevaka utvecklingen av skogssektorn såväl i hemlandet som utomlands. Den vill ge allsidig information om skogsbruket och skogsnaturen och ta upp frågor som är aktuella och av betydelse för skogsbruket.

Tyngdpunkten läggs vid frågor som är viktiga ur privatskogsbrukets synvinkel. Regelbundet återkommande innehåll är läget på virkesmarknaden, skogsvård, naturhänsyn, bioenergi, teknik och färska forskningsrön.

De privata skogsägarna står för drygt 80 procent av tidningens prenumerationer. Resten av prenumerantkåren består bland annat av skogsfackmän och skogsmaskinföretagare.

Av läsarna är ca 90 procent män som är 40 år och äldre. Drygt hälften av läsarna bor i Österbotten och resten i södra Finland och på Åland. Lejonparten av läsarnas skogar är mellan 20 och 99 hektar. 

Tidningen utkommer 8 gånger/år. Sidantalet är 36.