Historik

En förening med anor

Föreningen för Skogskultur grundades på Societetshuset i Helsingfors den 15 december 1910. Under mötet godkändes stadgarna, vars första paragraf angav föreningens syfte:

"Föreningen har till ändamål att i de vid Bottniska och Finska viken belägna kusttrakterna samt därvarande skärgård praktiskt befrämja skogskultur, samt i mån av tillgångar utsträcka sin verksamhet även till andra delar av Finland".

I de nuvarande stadgarna är syftemålet detsamma med tillägg om allsidig befrämjande av skogsbruket samt upplysnings- och informationsverksamhet.


Årsmötesexkursionen år 1947 i Korsholm.

Skoglig institution för Svenskfinland

På ett möte i Vasa år 1921, dryftades för första gången på allmänt möte frågan om att göra Föreningen för Skogskultur till en skoglig institution för hela svenska Finland.

På föreningens årsmöte år 1926 gällde den viktigaste frågan ett förslag till stadgeändring om att förening är en centralförening för svenskfolkets i Finlands skogsintressen.

Då föreningen samma år också erhöll sitt första statsanslag, innebar det ett officiellt erkännande för att föreningens verksamhet var värdefull för skogsvårdens befrämjande i vårt land.

Centralskogssällskapet tar form

Den 11 maj 1928 godkände Riksdagen Lagen on enskilda skogar och Statsrådet beslöt att Föreningen för Skogskultur skulle fungera som Centralskogssällskap för Helsingfors och Vasa skogsvårdsnämnder.

År 1947 beslöt man att förkorta föreningens namn till Centralskogssällskapet Skogskultur r.f.

Vid årsskiftet 1968 överfördes enligt Lag om skogsnämnder centralskogssällskapets uppgifter på Centralskogsnämnden Skogskultur.

Därförinnan hade det forna sällskapet ändrat sitt namn och sina stadgar och fortsätter som en fullt självständig förening under namnet Föreningen för Skogskultur r.f.

Nästan 300 medlemmar

År 2003 har föreningen nästan 300 medlemmar av vilka 33 personer är kollektiva- och resten personmedlemmar. De ständiga medlemmarnas antal är 49.

Efter att Skogscentralen Skogskultur sammangått med Metsäkeskus Tapio och bildat Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, har Föreningen för Skogskultur övertagit bl.a. utgivningen av tidskriften Skogsbruket samt beviljande av skogliga heders- och förtjänsttecken.

Redan tidigare hade föreningen övertagit förvaltningen av Gloholmen som finns i Ekenäs skärgård.

Om du är intresserad av de omständigheter som ledde till att Föreningen för Skogskultur grundades, ta då och läs närmare här: pdf (166 kb).